EET

Došlo k schválení zákona o elektronické evidenci tržeb, a proto zavádíme do našich produktů modul EET. Pro používání a podpou modulu EET v našich produktech bude vybírán jednorázový poplatek. Rozdíl cen mezi verzemi operačních systémů je způsoben nepodporou protokolu TLS 1.1 ve Windows XP, který je pro komunikaci s EET serverem požadován. Viz. stránky Microsoftu. Proto je nutné dokoupit licenci externího modulu TLS 1.1 od třetí strany. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Modul EET pro Windows 7 a novější

3.500 Kč

Modul EET pro Windows XP a Vista

5.500 Kč

Návod pro rozchození EET v pokladně naleznete zde (Nutný prohlížeč Adobe Reader nebo podobný program pro prohlídku PDF souborů).